Obavijest o privremenom prekidu opskrbe pitkom vodom

Obavještavamo cijenjene potrošaće da će zbog izvođenja radova na sanaciji loma vodovodne mreže u Sisku, Ulica J. Bužana, danas 19.10.2017. godine u periodu od 08:00 do 18:00 sati biti prekinuta opskrba pitkom vodom u Ulici M. Celjaka, M. Celjaka p/n, te naseljima: Bok Palanječki, Strelečko, Tišina Kaptolska, Žirčica, Ljubljanica, Martinska Ves Desna, Trebarjevo Desno, Željezno Desno, Jezero Posavsko, Dubrovčak, Martinska Ves Lijeva, Trebarjevo Lijevo, Luka Lijeva.

Molimo cijenjene potrošače za razumijevanje!

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe pitkom vodom

Obavještavamo cijenjene potrošaće da će zbog izvođenja radova na sanaciji loma vodovodnog priključka u Mužilovčici kod kbr. 42, danas 09.10.2017. godine u periodu od 08:00 do 12:00 sati biti prekinuta opskrba pitkom vodom u naseljima: Mužilovčica, Suvoj i Lonja.

Molimo cijenjene potrošače za razumijevanje!

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe pitkom vodom

Obavještavamo cijenjene potrošaće da će zbog izvođenja radova na sanaciji loma vodovodne mreže u Žirčici, danas 09.10.2017. godine u periodu od 08:00 do 16:00 sati biti prekinuta opskrba pitkom vodom u naseljima: Žirčica, Ljubljanica, Martinska Ves Desna, Trebarjevo Desno, Željezno Desno, Jezero Posavsko, Dubrovčak, Martinska Ves Lijeva, Trebarjevo Lijevo, Luka Lijeva.

Molimo cijenjene potrošače za razumijevanje!

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe pitkom vodom

Obavještavamo cijenjene potrošaće da će zbog izvođenja radova na sanaciji loma vodovodne mreže u Sisku, Ulica A. Cesarca, kod kbr. 95, danas 20.09.2017. godine u periodu od 08:00 do 16:00 sati biti prekinuta opskrba pitkom vodom u dijelu Ulice A. Cesarca.

Molimo cijenjene potrošače za razumijevanje!

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe pitkom vodom

Obavještavamo cijenjene potrošaće da će zbog izvođenja radova na sanaciji loma vodovodnog priključka u Sisku, Ulica P. Hektorovića, kbr. 3, danas 20.09.2017. godine u periodu od 08:00 do 16:00 sati biti prekinuta opskrba pitkom vodom u Ulici P. Hektorovića.

Molimo cijenjene potrošače za razumijevanje!

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Sisački vodovod d.o.o.

U skladu s člankom 423. Zakona o trgovačkim društvima i člankom 24. Društvenog ugovora o usklađenju općih akata Sisački vodovod d.o.o. sa ZTD-om (pročišćeni tekst) od 28.06.2017. godine ovime trgovačko društvo Sisački vodovod d.o.o., Sisak, Obala Ruđera Boškovića 10(u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva
Sisački vodovod d.o.o.

Kandidati za direktora Društva, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. Završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske ili tehničke struke;
2. Najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
3. Organizacijske sposobnosti provjerene u dosadašnjem radu;
4. Plan rada i razvoja trgovačkog društva u četverogodišnjem razdoblju.

Na natječaj se mogu javiti samo punoljetne poslovno sposobne fizičke osobe (državljani Republike Hrvatske) za koje ne postoji:

Okolnosti iz članka 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima:

• Da kandidat nije osoba koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili
• Da kandidat nije osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati su dužni dostaviti:

– Životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;
– Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe ovjerena kod javnog bilježnika);
– Dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima (Elektronički zapis o radnom iskustvu, Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili Izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
– Dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao (preslika Ugovora o radu ili Potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao),
– Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
– Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika danu pod punom kaznenom i imovinskom odgovornosti da kod kandidata ne postoje okolnosti iz članka 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima;
– Kandidatov plan rada i razvoja trgovačkog društva za naredno četverogodišnje razdoblje.

Direktora Društva imenuje Skupština Društva, a Nadzorni odbor daje mišljenje o kandidatima nakon obavljenog intervjua. Mandat direktoru traje četiri godine.

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva bit će objavljen na web stranici Društva te u Večernjem listu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obavješteni u roku od 7 dana od dana završetka natječaja.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja.

Prijave dostaviti na: Sisački vodovodd.o.o. – Skupština, Sisački vodovod d.o.o., Sisak, Obala Ruđera Boškovića 10,sa naznakom „Prijava za javni natječaj za direktora Društva – ne otvarati“.

Pravo je Društva da ovaj Javni natječaj poništi u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
Zastupan po jedinom članu Društva – Gradu Sisku
čiji predstavnik u Skupštini Društva je:

Gđa. Kristina Ikić Baniček, v.r.

Preuzimanje dokumenta

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe pitkom vodom

Obavještavamo cijenjene potrošaće da će zbog izvođenja radova na sanaciji loma vodovodne mreže u Sisku, Ulica M. Celjaka, kod kbr 170, danas 11.09.2017. godine u periodu od 14:00 do 22:00 sata biti prekinuta opskrba pitkom vodom u Ulici M. Celjaka te naseljima Gornje Posavine:
Strelečko, Bok Palanječki, Tišina Kaptolska, Žirčica, Ljubljanica, Martinska Ves Desna, Trebarjevo Desno, Željezno, Jezero Posavsko, Dubrovčak Desni, Martinska Ves Lijeva, Trebarjevo Lijevo, i Luka Lijeva.

Molimo cijenjene potrošače za razumijevanje!

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe pitkom vodom

Obavještavamo cijenjene potrošaće da će zbog izvođenja radova na sanaciji loma vodovodnog priključka u Sisku, Slavonska ulica, kod kbr 12, danas 08.09.2017. godine u periodu od 10:30 do 18:00 sati biti prekinuta opskrba pitkom vodom u Slavonskoj ulici.

Molimo cijenjene potrošače za razumijevanje!