Djelatnost vodoopskrbe uključuje:

 • zahvaćnje i proćišćavanje sirove vode do stupnja zdravstveno ispravne vode
 • distribuciju vode za ljudsku potrošnju  putem vodoopskrbnog sustava do prodajnog mjesta
 • dezinfekciju vode
 • kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za vlastite potrebe
 • izvođenje kućnih i industrijskih priključaka
 • održavanje vodoopskrbne mreže

Vodoopskrbna djelatnost i sustav upravljanja sigurnošću vode za ljudsku potrošnju odvija se u skladu  sa  uspostavljenim HACCP sustavom.

Opis proizvodnje vode za ljudsku potrošnju

Sisački vodovod kao sirovinu za proizvodnju vode za ljudsku potrošnju koristi površinski tok rijeke Kupe. Plutajuća barijera  na vodozahvatu uklanja  mehaničke nečistoće (grane, lišće i sl.), masnoće i ulja s površinskog sloja rijeke Kupe.

Vodozahvat – rijeka Kupa

Metalna rešetka se podiže ili spušta ovisno o nivou rijeke Kupe i također zaustavlja granje i ostali krupni otpad. Voda zatim prolazi kroz grubu rešetku promjera 1,5 do 2 m koja zaustavlja ostale mehaničke nečistoće, te ulazi u bazen  u crpnoj  stanici sirove vode. Voda se iz bazena crpne stanice sirove vode prepumpava na najvišu točku pogona i tu prolazi kroz bubnjasto sito sa porama Ø 1 mm na kojem se uklanjanju finije nečistoće. Zatim slijedi proces koagulacije,  a kao sredstvo za koagulaciju koristi se  aluminij sulfat, koji se dozira ovisno o mutnoći sirove vode  i njegovim dodavanjem postiže se izbijanje naboja  koloidnih čestica iz vode što omogućuje proces flokulacije koji se događa u taložnicama. Nakon taloženja djelomično bistra voda   odlazi   na filterska polja i filtrirana – čista voda se sabirnom cijevi odvodi u dvije komore u kojima se obavlja proces primarne ozonizacije. Na spojnom cjevovodu filteri – crpna stanica čiste vode dozira se po potrebi klorovdioksid kao sekundarno dezinfekcijsko sredstvo. Voda iz crpne stanice čiste vode doprema se tlačnim cjevovodom u vodospremu Sv. Trojstvo. Klorov dioksid kao sekundarno dezinfekcijsko sredstvo dozira se na ulazu u magistralni  cijevovod (Ø800 mm) kojim se voda transportira do mjernog sloga Novo Pračno – Ivajak. Voda se prilikom prihvaćanja doklorira dezinfekcijskim sredstvom klorovim – dioksidom,  te se  distribuira  cijevovodima u tri smjera:

 • prema vodotornju – Ø800 mm
 • u smjeru naselju Crnac – Ø500 mm
 • odvojak prema naselju Komarevo – Ø200 mm.

Na  vodoopskrbnom sustavu nalaze se dvije stanice za povećanje tlaka u distribucijskoj mreži i to na lokacijama – Komarevo i Vurot.

        

Stanica za povećanje tlaka Komarevo

 

 

Stanica za povećanje tlaka Vurot

 

Upravljanje procesom pripreme vode i   dezinfekcije prati  se pomoću Nadzorno – upravljačkog sustava (NUS) uz  automatsko vođenje zapisa i alarmiranje.

Proces dezinfekcije na sve tri lokacije (pogon, vodosprema Sv. Trojstvo i Stanica za dokloriranje Novo Pračno) provodi se klorovim dioksidom koji se proizvodi na licu mjesta, postupkom klorit + kiselina, uređajem Prominent – Bello Zon CDKc 21. Upravljanje uređajem je vanjsko – vezivanje na mjerač protoka. Koncentracija utrošenog klorovog-dioksida mora biti takva da spriječi ponovni rast bakterija prilikom distribucije vode, posebice u ljetnim mjesecima i na područjima male potrošnje. Koncentracija klorovog-dioksida kontrolira se putem nus-produkata klorita i klorat, čija  koncentracija sukladno važećoj zakonskoj regulativi vezanoj uz vodu za ljudsku potrošnju  smije maksimalno iznositi  0,4 mg/l.

Uvođenjem HACCP sustava te prepoznavanjem i nadziranjem kritičnih kontrolnih točaka u proizvodnji i distribuciji dodatno se povećala sigurnost vode za ljudsku potrošnju.

            Stanica za dokloriranje Ivajak  – Novo Pračno

 

Uređaj za proizvodnju klordioksida Ivajak  – Novo Pračno

Vodoopskrbna mreža je dužine cca 493 km (promjer cijevi 80 – 800 mm).

Materijali i duljine cijevi:

 • PVC – 223 820 m ili 46,1%
 • Polietilen visoke gustoće ili PE-HD – 154 840 m ili 31%
 • Lijevano željezo – 55 050 m ili 11%
 • Azbest-cement – 18 480 m ili 3,7%
 • Čelik i pocinčani čelik – 19 100 m ili 3,9%
 • Nodularni lijev sa unut. cementnom oblogom ( Ductil ) – 12 760 m ili 2,6%
 • Alkaten – 8455 m ili 1,7%

Starost i duljine izgrađenog cjevovoda od 1944. – 2018.god.:

 • -1954 god. :     31525  m
 • -1964. god. :    8900  m
 • -1974. god. :    16 900 m
 • -1984. god. :    55 100 m
 • -1994. god. :   107 430 m
 • -2004. god. :   214 100 m
 • -2016. god.  :   52 050  m
 • – 2018.god. :       6500 m

Tablica 1: Broj kvarova na cjevovodu za period od 2014.god. do 2018. god.:

VRSTA LOMA 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
Vodovodna mreža 81 114 146 140 122
Vodovodni priključci 258 338 352 375 339
UKUPNO 339 452 498 515 461

 

Kvarovi na cjevovodu saniraju se u vrlo kratkom vremenu jer su za oštećene dijelove cjevovoda osigurani zamjenski elementi i uvijek spremna ekipa za intervencije.

Odzračivanje i odmuljavanje provodi se dinamikom i lokacijom sukladno Godišnjem planu ispiranja preko hidranata i muljnih ispusta, te prema potrebi vezano uz kvarove na mreži i rezultate laboratorijske analize kvalitete vode.