Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Sisačkom vodovodu. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama ili Zahtjev za ponovnu uporabu informacije kojeg možete poslati:

 • na adresu Sisački vodovod, Obala R. Boškovića 10, 44000 Sisak,
 • na broj faksa: 044/ 526 172;
 • donijeti osobno na Uruđbeni zapisnik Sisačkog vodovoda radnim danom od 8:00 do 13:30 sati
 • na adresu e-pošte: pristupinfo@sisackivodovod.hr

Službenik za informiranje
Sisačkog vodovoda:
Josip Matković
Tel: 044/ 526 166

e-mail: pristupinfo@sisackivodovod.hr

 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Sisački vodovod ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” broj 12/14. i 15/14.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određuje se u sljedećem iznosu:

 • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,60 kuna
 • preslik jedne stranice veličine A3 – 0,90 kuna
 • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,30 kuna
 • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,70 kuna
 • elektronički zapis na jednom CD-u – 7,00 kuna
 • elektronički zapis na jednom DVD-u – 7,00 kuna
 • elektronički zapis na jednoj disketi – 7,00 kuna
 • preslik na jednoj videovrpci – 10,00 kuna
 • preslik na jednoj audio kazeti – 8,00 kuna.

U slučaju da korisnik prava na informaciju ne plati navedeni iznos, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Sisački vodovod d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenoj prema priloženom cjeniku.

Evidencije o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija vode se u skladu s Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Narodne novine 83/2014 od 11.7.2014.), Pravilnikom o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine 83/2014 od 11.7.2014.) i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu (Narodne novine 20/2016 od 4.3.2016.)

Ovdje preuzmite:

Obrazac Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje – Josip Matković

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Godišnji izvještaj o provedbi ZPPI za 2015.

Godišnji izvještaj o provedbi ZPPI za 2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.