U obvezi smo provoditi postupak javne nabave roba, radova ili usluga kao sektorski naručitelj koji pruža isporuku vodnih usluga i čiji su osnivači jedinice lokalnih samouprava koje imaju ili mogu imati kao javni naručitelji izravan ili neizravan, prevladavajući utjecaj na temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima je naše poslovanje i obavljanje djelatnosti uređeno.
Robu, radove ili usluge nabavljamo prema zakonski propisanim postupcima i pravilima javne nabave bez obzira na to jesu li roba, radovi ili usluge namijenjene javnoj svrsi. 

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), Sisački vodovod d.o.o., kao sektorski naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su članovi nadzornog tijela naručitelja u sukobu interesa.

Čelnik tijela naručitelja, temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) objavljuje da je gospodarski subjekt s kojim naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi KOMUNALAC PETRINJA d.o.o., Gundulićeva 14, 44250 Petrinja, te da nema drugih gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.