ZAKONI

Novi zakon o vodnim uslugama

Novi zakon o vodama

Zakon o vodama

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o javnoj nabavi

 

PRAVILNICI

Pravilnik o provedbi natječaja za zapošljavanje u društvu Sisački vodovod d.o.o

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje

Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018.g

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva

Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe

Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

 

ODLUKE

Druge izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih i vodnih građevina za 2019.godinu

Prve izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019.godinu

Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019.godinu

Odluka o naknadi za razvoj Općine Sunja

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Grad Sisak)

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Općina Martinska Ves)

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Općina Sunja)

Uredba o visini naknade za zaštitu voda

Uredba o visini naknade za korištenje voda

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj