Obavijest o privremenom prekidu opskrbe pitkom vodom

Obavještavamo cijenjene potrošače da će zbog izvođenja radova na sanaciji loma  vodovodne mreže u Budaševu, Ulica Steve Bereka, kod kbr 12, danas 03.11.2016. godine u periodu od 05:00 do 17:00 sati biti prekinuta opskrba pitkom  vodom u ulicama S. Bereka i M. Medarić.

Molimo cijenjene potrošače  za razumijevanje!

Priopćenje

Poštovani korisnici vodnih usluga,

Sisački vodovod d.o.o. ovim Vas putem poziva da obratite pozornost na dospjele obveze koje imate prema našem Društvu s osnova isporučenih vodnih usluga.

Slijedom navedenog, molimo Vas da pregledate stanje dospjelih, a neplaćenih računa Sisačkog vodovoda d.o.o. te iste podmirite u što je moguće kraćem roku. Nastavno navedenom, molimo da se pridržavate rokova plaćanja predmetnih računa, koji su naznačeni na istima, a sve u rokovima i na način opisan Općim uvjetima isporuke vodnih usluga i važećoj Odluci o cijeni vodnih usluga Sisačkog vodovoda d.o.o. koji su objavljeni na službenoj web stranici www.sisackivodovod.hr. Nepridržavanje naprijed navedenih obveza može dovesti do poduzimanja radnji utvrđenih važećim propisima Republike Hrvatske i općim aktima Društva.

Budući Sisački vodovod d.o.o. ima obvezu naplate svojih potraživanja u zakonom propisanim rokovima, u pripremi je pokretanje postupaka prisilne naplate potraživanja Društva, sve u skladu sa važećim Ovršnim zakonom. Stoga nam je želja ovim priopćenjem izbjeći pokretanje opisanih aktivnosti, sve u Vašem i našem interesu.

Ukoliko su Vaše obveze uredno podmirene, zahvaljujemo se na suradnji.

SISAČKI VODOVOD d.o.o

Indikatorski parametar temperatura vode za ljudsku potrošnju

Sisački vodovod d.o.o. preuzima vodu za ljudsku potrošnju od Vodoopskrbe Kupa na primopredajnom mjestu Stanica za dokloriranje Ivajak, Novo Praćno bb.

Vodoopskrba Kupa kao sirovinu za proizvodnju vode za ljudsku potrošnju zahvaća vodu iz otvorenog vodotoka rijeke Kupe čija temperatura ovisi isključivo o klimatskim uvjetima te se na nju ne može utjecati  u smislu otklanjanja uzroka.

Sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13) čl. 4. stavak 2., obzirom da se radi o indikatorskom parametru zatražili smo 17. srpnja 2014. god. od  Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije procjenu utjecaja na ljudsko zdravlje  parametra koji odstupa od propisane vrijednosti, te smo dobili slijedeći odgovor:

„Iz mišljenja Uprave za sanitarnu inspekciju, Ministarstva zdravlja, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-3., KLASA:541-02/13-04/16 od 04. studenoga 2013. upućenog Vodoopskrbi Kupa d.o.o., citiramo:

Budući da se voda zahvaća iz otvorenog vodotoka rijeke Kupa čija temperatura ovisi o godišnjem dobu na koju vodovod ne može utjecati, odstupanje od MDK vrijednosti se pojavljuje samo tijekom ljetnih mjeseci (u pravilu u 5-10 najtoplijih dana  u godini), te se u prosjeku temperatura kreće od 25,2-25,8 (iznimno do 29,1) mišljenje je Stručnog povjerenstva da isto nema utjecaja na ljudsko zdravlje. Obzirom da se radi o istoj vodi (rijeci Kupi) smatramo da se isto mišljenje odnosi i na vodu koju distribuira Sisački vodovod d.o.o.“

Obzirom na visoke temperature tijekom srpnja 2015.  i najavu  istog trenda u srpnju i kolovozu 2015. obaviještavamo potrošače da  očekujemo  i  povećanje temperature vode iznad 25°C, ali također naglašavamo, kako je i navedeno u gore spomenutom mišljenju, da isto nema utjecaja na ljudsko zdravlje.

Sisački vodovod d.o.o. će  poduzeti sve mjere u skladu sa uspostavljenim Sustavom upravljanja sigurnosti vode za ljudsku potrošnju (dezinfekcija vode, redovito sanitarno održavanje – ispiranje i održavanje prilikom kvarova, ispitivanje kvalitete vode) da unatoč visokim temperaturama vode ne dođe do mikrobiološkog onečišćenja vode za ljudsku potrošnju.