Obavijest o privremenom prekidu opskrbe pitkom vodom

Obavještavamo cijenjene potrošaće da će zbog izvođenja radova na sanaciji loma vodovodnog priključka u Sisku, Ulica P. Hektorovića, kbr. 3, danas 20.09.2017. godine u periodu od 08:00 do 16:00 sati biti prekinuta opskrba pitkom vodom u Ulici P. Hektorovića.

Molimo cijenjene potrošače za razumijevanje!

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Sisački vodovod d.o.o.

U skladu s člankom 423. Zakona o trgovačkim društvima i člankom 24. Društvenog ugovora o usklađenju općih akata Sisački vodovod d.o.o. sa ZTD-om (pročišćeni tekst) od 28.06.2017. godine ovime trgovačko društvo Sisački vodovod d.o.o., Sisak, Obala Ruđera Boškovića 10(u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva
Sisački vodovod d.o.o.

Kandidati za direktora Društva, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. Završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske ili tehničke struke;
2. Najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
3. Organizacijske sposobnosti provjerene u dosadašnjem radu;
4. Plan rada i razvoja trgovačkog društva u četverogodišnjem razdoblju.

Na natječaj se mogu javiti samo punoljetne poslovno sposobne fizičke osobe (državljani Republike Hrvatske) za koje ne postoji:

Okolnosti iz članka 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima:

• Da kandidat nije osoba koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili
• Da kandidat nije osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati su dužni dostaviti:

– Životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;
– Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe ovjerena kod javnog bilježnika);
– Dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima (Elektronički zapis o radnom iskustvu, Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili Izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
– Dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao (preslika Ugovora o radu ili Potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao),
– Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
– Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika danu pod punom kaznenom i imovinskom odgovornosti da kod kandidata ne postoje okolnosti iz članka 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima;
– Kandidatov plan rada i razvoja trgovačkog društva za naredno četverogodišnje razdoblje.

Direktora Društva imenuje Skupština Društva, a Nadzorni odbor daje mišljenje o kandidatima nakon obavljenog intervjua. Mandat direktoru traje četiri godine.

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva bit će objavljen na web stranici Društva te u Večernjem listu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obavješteni u roku od 7 dana od dana završetka natječaja.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja.

Prijave dostaviti na: Sisački vodovodd.o.o. – Skupština, Sisački vodovod d.o.o., Sisak, Obala Ruđera Boškovića 10,sa naznakom „Prijava za javni natječaj za direktora Društva – ne otvarati“.

Pravo je Društva da ovaj Javni natječaj poništi u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
Zastupan po jedinom članu Društva – Gradu Sisku
čiji predstavnik u Skupštini Društva je:

Gđa. Kristina Ikić Baniček, v.r.

Preuzimanje dokumenta

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe pitkom vodom

Obavještavamo cijenjene potrošaće da će zbog izvođenja radova na sanaciji loma vodovodne mreže u Sisku, Ulica M. Celjaka, kod kbr 170, danas 11.09.2017. godine u periodu od 14:00 do 22:00 sata biti prekinuta opskrba pitkom vodom u Ulici M. Celjaka te naseljima Gornje Posavine:
Strelečko, Bok Palanječki, Tišina Kaptolska, Žirčica, Ljubljanica, Martinska Ves Desna, Trebarjevo Desno, Željezno, Jezero Posavsko, Dubrovčak Desni, Martinska Ves Lijeva, Trebarjevo Lijevo, i Luka Lijeva.

Molimo cijenjene potrošače za razumijevanje!

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe pitkom vodom

Obavještavamo cijenjene potrošaće da će zbog izvođenja radova na sanaciji loma vodovodnog priključka u Sisku, Slavonska ulica, kod kbr 12, danas 08.09.2017. godine u periodu od 10:30 do 18:00 sati biti prekinuta opskrba pitkom vodom u Slavonskoj ulici.

Molimo cijenjene potrošače za razumijevanje!

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe pitkom vodom

Obavještavamo cijenjene potrošaće da će zbog izvođenja radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u Sisku, Ulica Dr. I. Stipčića, danas 01.09.2017. godine u periodu od 08:00 do 16:00 sati biti prekinuta opskrba pitkom vodom u dijelu Ulice Dr. I. Stipčića (od kućnog broja 20 do kraja ulice).

Molimo cijenjene potrošače za razumijevanje!

Indikatorski parametar temperatura

Sisački vodovod d.o.o. preuzima vodu za ljudsku potrošnju od Vodoopskrbe Kupa na primopredajnom mjestu Stanica za dokloriranje Ivajak, Novo Praćno bb.

Vodoopskrba Kupa kao sirovinu za proizvodnju vode za ljudsku potrošnju zahvaća vodu iz otvorenog vodotoka rijeke Kupe čija temperatura ovisi isključivo o klimatskim uvjetima te se na nju ne može utjecati  u smislu otklanjanja uzroka.

Sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13) čl. 4. stavak 2., obzirom da se radi o indikatorskom parametru zatražili smo 17. srpnja 2014. god. od  Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije procjenu utjecaja na ljudsko zdravlje  parametra koji odstupa od propisane vrijednosti, te smo dobili slijedeći odgovor:

„Iz mišljenja Uprave za sanitarnu inspekciju, Ministarstva zdravlja, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-3., KLASA:541-02/13-04/16 od 04. studenoga 2013. upućenog Vodoopskrbi Kupa d.o.o., citiramo:

Budući da se voda zahvaća iz otvorenog vodotoka rijeke Kupa čija temperatura ovisi o godišnjem dobu na koju vodovod ne može utjecati, odstupanje od MDK vrijednosti se pojavljuje samo tijekom ljetnih mjeseci (u pravilu u 5-10 najtoplijih dana  u godini), te se u prosjeku temperatura kreće od 25,2-25,8 (iznimno do 29,1) mišljenje je Stručnog povjerenstva da isto nema utjecaja na ljudsko zdravlje. Obzirom da se radi o istoj vodi (rijeci Kupi) smatramo da se isto mišljenje odnosi i na vodu koju distribuira Sisački vodovod d.o.o.“

Obzirom na visoke temperature tijekom srpnja 2017.  i najavu  istog trenda i  u kolovozu 2017. obaviještavamo potrošače da  očekujemo   povećanje temperature vode iznad 25°C, ali također naglašavamo, kako je i navedeno u gore spomenutom mišljenju, da isto nema utjecaja na ljudsko zdravlje.

Sisački vodovod d.o.o. će  poduzeti sve mjere u skladu sa uspostavljenim Sustavom upravljanja sigurnosti vode za ljudsku potrošnju (dezinfekcija vode, redovito sanitarno održavanje – ispiranje i održavanje prilikom kvarova, ispitivanje kvalitete vode) da unatoč visokim temperaturama vode ne dođe do mikrobiološkog onečišćenja vode za ljudsku potrošnju.

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe pitkom vodom

Obavještavamo cijenjene potrošaće da će zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u Sisku, Ulica Dr. I. Stipčića, sutra 18.07.2017. godine u periodu od 08:00 do 14:00 sati biti prekinuta opskrba pitkom  vodom u Keltskoj ulici i Ulici Dr. I. Stipčića.

Molimo cijenjene potrošače  za razumijevanje!