Priopćenje

Poštovani korisnici vodnih usluga,

Sisački vodovod d.o.o. ovim Vas putem poziva da obratite pozornost na dospjele obveze koje imate prema našem Društvu s osnova isporučenih vodnih usluga.

Slijedom navedenog, molimo Vas da pregledate stanje dospjelih, a neplaćenih računa Sisačkog vodovoda d.o.o. te iste podmirite u što je moguće kraćem roku. Nastavno navedenom, molimo da se pridržavate rokova plaćanja predmetnih računa, koji su naznačeni na istima, a sve u rokovima i na način opisan Općim uvjetima isporuke vodnih usluga i važećoj Odluci o cijeni vodnih usluga Sisačkog vodovoda d.o.o. koji su objavljeni na službenoj web stranici www.sisackivodovod.hr. Nepridržavanje naprijed navedenih obveza može dovesti do poduzimanja radnji utvrđenih važećim propisima Republike Hrvatske i općim aktima Društva.

Budući Sisački vodovod d.o.o. ima obvezu naplate svojih potraživanja u zakonom propisanim rokovima, u pripremi je pokretanje postupaka prisilne naplate potraživanja Društva, sve u skladu sa važećim Ovršnim zakonom. Stoga nam je želja ovim priopćenjem izbjeći pokretanje opisanih aktivnosti, sve u Vašem i našem interesu.

Ukoliko su Vaše obveze uredno podmirene, zahvaljujemo se na suradnji.

SISAČKI VODOVOD d.o.o

Indikatorski parametar temperatura vode za ljudsku potrošnju

Sisački vodovod d.o.o. preuzima vodu za ljudsku potrošnju od Vodoopskrbe Kupa na primopredajnom mjestu Stanica za dokloriranje Ivajak, Novo Praćno bb.

Vodoopskrba Kupa kao sirovinu za proizvodnju vode za ljudsku potrošnju zahvaća vodu iz otvorenog vodotoka rijeke Kupe čija temperatura ovisi isključivo o klimatskim uvjetima te se na nju ne može utjecati  u smislu otklanjanja uzroka.

Sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13) čl. 4. stavak 2., obzirom da se radi o indikatorskom parametru zatražili smo 17. srpnja 2014. god. od  Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije procjenu utjecaja na ljudsko zdravlje  parametra koji odstupa od propisane vrijednosti, te smo dobili slijedeći odgovor:

„Iz mišljenja Uprave za sanitarnu inspekciju, Ministarstva zdravlja, URBROJ: 534-09-1-1-3/2-13-3., KLASA:541-02/13-04/16 od 04. studenoga 2013. upućenog Vodoopskrbi Kupa d.o.o., citiramo:

Budući da se voda zahvaća iz otvorenog vodotoka rijeke Kupa čija temperatura ovisi o godišnjem dobu na koju vodovod ne može utjecati, odstupanje od MDK vrijednosti se pojavljuje samo tijekom ljetnih mjeseci (u pravilu u 5-10 najtoplijih dana  u godini), te se u prosjeku temperatura kreće od 25,2-25,8 (iznimno do 29,1) mišljenje je Stručnog povjerenstva da isto nema utjecaja na ljudsko zdravlje. Obzirom da se radi o istoj vodi (rijeci Kupi) smatramo da se isto mišljenje odnosi i na vodu koju distribuira Sisački vodovod d.o.o.“

Obzirom na visoke temperature tijekom srpnja 2015.  i najavu  istog trenda u srpnju i kolovozu 2015. obaviještavamo potrošače da  očekujemo  i  povećanje temperature vode iznad 25°C, ali također naglašavamo, kako je i navedeno u gore spomenutom mišljenju, da isto nema utjecaja na ljudsko zdravlje.

Sisački vodovod d.o.o. će  poduzeti sve mjere u skladu sa uspostavljenim Sustavom upravljanja sigurnosti vode za ljudsku potrošnju (dezinfekcija vode, redovito sanitarno održavanje – ispiranje i održavanje prilikom kvarova, ispitivanje kvalitete vode) da unatoč visokim temperaturama vode ne dođe do mikrobiološkog onečišćenja vode za ljudsku potrošnju.

Priopćenje za javnost Sisačkog vodovoda d.o.o.

Sisački vodovod d.o.o. obavještava cijenjene korisnike vodnih usluga da je dana 20. svibnja 2015. godine uslijed udara groma došlo do prekida isporuke električne energije na električnim instalacijama koje služe za napajanje pumpi javne odvodnje (kanalizacije) u Ulici Milana Steinera u Sisku, a što je rezultiralo prestankom rada pumpi. Prema dobivenoj informaciji automatskog sustava dojave nestanak električne energije nastupio je u 16.26 sati i trajao je do 17.37 sati, odnosno za vrijeme trajanja vremenske nepogode koja je zadesila područje Grada Siska i okolnih naselja..

Dežurne službe Sisačkog vodovoda d.o.o. odmah po dojavi izašle su na teren i izvršile izvid zatečenog stanja te konstatirale izlijevanje sadržaja iz kanalizacijskog sustava na ulicu, stambene objekte i pomoćne zgrade. Odmah se započelo sa ispumpavanjem ogromnih količina vode i kanalizacijskog sadržaja putem cisterne.

Nakon uspostave isporuke električnom energijom pumpe su proradile, a prestankom oborina palo je i opterećenje. Dežurne službe Sisačkog vodovoda d.o.o. pristupile su sanaciji terena ispiranjem nataloženog kanalizacijskog sadržaja sa ulice te stambenih objekata, podruma i pomoćnih zgrada. Ovim putem Sisački vodovod d.o.o. izvješćuje kako je poduzeo i nadalje će poduzimati sve radnje koje su nužno potrebne na ublažavanju posljedica nastalih djelovanjem više sile te saniranja nastalih šteta na imovini građana i javnim dobrima.“

S poštovanjem,

Uprava Sisačkog vodovoda d.o.o.

Promjene u oporezivanju za isporuku vode

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine broj: 149/09; 89/11. i 29/12.) člankom 5. stavak 2. točka f), propisano je da se na isporuku vode, pod kojom se smatraju usluge neposredno vezane uz isporuku vode odnosno obavljanje vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje odnosno isporuka do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, plaća PDV po stopi od 10%, a što je u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj: 47/95; 106/96; 164/98; 105/99; 54/00; 73/00; 127/00; 48/04; 82/04; 90/05; 76/07; 87/09; 94/09. i 22/12.). Dakle, došlo je do promjene oporezivanja isporuke vode sniženom stopom poreza na dodanu vrijednost.
Shodno navedenome, na računima za vodne usluge, a počevši od ožujka 2012. godine, doći će do promjene zbog izmjene stope PDV-a.

Svjetski dan voda

svjetski_dan_voda
Opća skupština UN je rezolucijom od 22. veljače 1993. odlučil a da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, diljem svijeta, posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse, s tim da se svake godine obilježava uz drugu temu. Da bi se još više istaknulo značenje brige o vodi, razdoblje od 2005. do 2015. proglašeno je desetljećem voda pod geslom Voda za život, a ove godine se obilježava temom Voda i sigurnost hrane.

Dok milijarda ljudi u svijetu živi u kroničnoj gladi i vodni resursi su pod sve većim pritiskom ne možemo se pretvarati da je problem „negdje drugdje“. Proizvodnja i kvaliteta hrane u Hrvatskoj, bez obzira na njeno iznimno bogatstvo vodom, također je ugrožena povremenim sušnim razdobljima.

Borba s porastom stanovništva i osiguravanje pristupa kvalitetnoj hrani svim ljudima na zemlji, poziv je za niz aktivnosti kojima možemo svi pomoći :

koristiti što manje vode za proizvodnju hrane
smanjiti količine neiskorištene hrane, jer se 30% proizvedene hrane u svijetu baca kao

višak, a voda potrošena na proizvodnju iste je izgubljena

proizvoditi više hrane bolje kvalitete, a s manje vode
slijediti zdraviji način ishrane.

Na svim razinama opskrbe, od proizvođača do potrošača, moguće je pozitivno djelovati na smanjenje potrošnje vode osiguravajući hranu za sve ljude diljem Svijeta.

A Vi? Da li znate koliko vode zapravo potrošite svakog dana? Kako možete promijeniti svoju prehranu i smanjiti svoj trag u potrošnji vode?

Sisački vodovod d.o.o. prati aktualna događanja i trendove s ciljem podizanja kvalitete svoje usluge i zadovoljstva naših potrošača, ispunjenju njihovih želja i potreba za kontinuiranom i pouzdanom opskrbom zdravstveno ispravne vode za piće. Upravljanje sigurnošću hrane zasniva se na načelima HACCP-a, kojima je cilj prepoznati opasnosti koje se mogu dogoditi u bilo kojoj fazi procesa proizvodnje i staviti ih pod kontrolu, te ih na taj način i spriječiti.

U vodoopskrbnom sustavu postoji niz opasnosti, koje mogu utjecati na kvalitetu vode za piće, bilo da se radi o tehnološkom procesu ili dugačkoj i zahtjevnoj vodoopskrbnoj mreži.

Kvalitetan i siguran proizvod rezultat je implementacije sustava upravljanja sigurnošću hrane, prema načelima HACCP-a, čija je implementacija započela u veljači 2005.god., a u veljači 2006.god. certifikacijska kuća SGS d.o.o. provela je prosuđivanje HACCP sustava, te je potvrdila da Sisački vodovod d.o.o. zadovoljava zahtjeve HACCP Codex Alimentarius za slijedeći opseg aktivnosti: opskrba pitkom vodom, izgradnja i održavanje vodoopskrbnog sustava. Isto je utvrđeno i nadzornim posjetama 2007., 2008., 2010., i 2011., a 2009. i 2012. god. uspješno su obavljene recertifikacije sustava, što znači da se isti provodi, održava i unapređuje kroz postupke verifikacije, validacije, internih audita i upravine ocjene.

Kontrola kvalitete vode za piće provodi se u Odjelu kontrole kvalitete vode Sisačkog vodovoda d.o.o., koji od 19. svibnja 2004. god. ima Rješenje Ministarstva zdravstva da ispunjava propisane uvjete za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće u vlastitom laboratoriju, te prema Ugovoru sa Zavodom za javno zdravstvo Županije sisačko-moslavačke.

Obradom podataka dobiva se uvid u stanje kvalitete vode na cijelom vodoopskrbnom sustavu i utvrđuje se zdravstvena ispravnost u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08), pa na osnovu iste možemo reći da u peridu od 2004.- 2012. god. broj neispravnih uzoraka ne prelazi 5%, a svi vodoopskrbni sustavi koji imaju vše od 95% ispravnih uzoraka smatraju se sigurnim i pouzdanim.

Kvaliteta vode iz Sisačkog vodovoda d.o.o rezultat je dosljedne primjene hrvatskih zakona i normi, novih i ekološki prihvatljivih tehnologija, te stručnog usavršavanja djelatnika.

Zhvaljujući odgovarajućem provođenju postupka dezinfekcije vode za piće, redovitom sanitarnom održavanju – ispiranje cjevovoda i održavanju prilikom kavarova, a u skladu sa uvedenim HACCP sustavom postiže se sve bolja kvaliteta vode za piće.