Gradska blagajna i u prostorijama Sisačkog vodovoda

Grad Sisak otvara još jednu gradsku blagajnu koja će se nalaziti u poslovnici Sisačkog vodovoda d.o.o. na adresi Obala Ruđera Boškovića 10. Gradska blagajna u Sisačkom vodovodu počinje s radom 10. studenoga, a na njoj ćete moći plaćati samo gradske račune i to bez naknade. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati.

Podsjećamo da odnedavno na gradskim blagajnama Kontroba i Caprag, pored gradskih računa bez naknade, možete plaćati i sve druge račune s bar kodom. Još mjesec dana računi se plaćaju bez naknade, a nakon promotivnog razdoblja koje traje do 8. prosinca, naknada će za sve druge račune koji nisu gradski iznositi dvije kune po računu.

izvor: sisak.hr

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Sisački vodovod d.o.o.

U skladu s člankom 423. Zakona o trgovačkim društvima i člankom 24. Društvenog ugovora o usklađenju općih akata Sisački vodovod d.o.o. sa ZTD-om (pročišćeni tekst) od 28.06.2017. godine ovime trgovačko društvo Sisački vodovod d.o.o., Sisak, Obala Ruđera Boškovića 10(u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva
Sisački vodovod d.o.o.

Kandidati za direktora Društva, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. Završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske ili tehničke struke;
2. Najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
3. Organizacijske sposobnosti provjerene u dosadašnjem radu;
4. Plan rada i razvoja trgovačkog društva u četverogodišnjem razdoblju.

Na natječaj se mogu javiti samo punoljetne poslovno sposobne fizičke osobe (državljani Republike Hrvatske) za koje ne postoji:

Okolnosti iz članka 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima:

• Da kandidat nije osoba koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili
• Da kandidat nije osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati su dužni dostaviti:

– Životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;
– Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe ovjerena kod javnog bilježnika);
– Dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima (Elektronički zapis o radnom iskustvu, Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili Izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
– Dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao (preslika Ugovora o radu ili Potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao),
– Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
– Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika danu pod punom kaznenom i imovinskom odgovornosti da kod kandidata ne postoje okolnosti iz članka 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima;
– Kandidatov plan rada i razvoja trgovačkog društva za naredno četverogodišnje razdoblje.

Direktora Društva imenuje Skupština Društva, a Nadzorni odbor daje mišljenje o kandidatima nakon obavljenog intervjua. Mandat direktoru traje četiri godine.

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva bit će objavljen na web stranici Društva te u Večernjem listu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obavješteni u roku od 7 dana od dana završetka natječaja.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja.

Prijave dostaviti na: Sisački vodovodd.o.o. – Skupština, Sisački vodovod d.o.o., Sisak, Obala Ruđera Boškovića 10,sa naznakom „Prijava za javni natječaj za direktora Društva – ne otvarati“.

Pravo je Društva da ovaj Javni natječaj poništi u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
Zastupan po jedinom članu Društva – Gradu Sisku
čiji predstavnik u Skupštini Društva je:

Gđa. Kristina Ikić Baniček, v.r.

Preuzimanje dokumenta