Blog Post

09 tra
By: Anja Rajković 0

Izgradnja vodovodne mreže – Vukovarska ulica u Sunji (450m)

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave. 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4967481