Blog Post

12 svi
By: Anja Rajković 0

Zbrinjavanje/sanacija proizvodnog otpadnog mulja

NAPOMENA: Zainteresirani gospodarski subjekti dužni su pratiti sve izmjene dokumentacije na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6283684