Blog Post

19 kol
By: Anja Rajković 0

Izrada projektno – tehničke dokumentacije za obnovu konstrukcije svih građevina postrojenja za kondicioniranje vode Novo Selište prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

Poziv na dostavu ponuda objavljen je i u EOJN RH – Jednostavna nabava sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove.