GEOGRAFSKO INFORMACIJSKI SUSTAV (GIS)

Podaci, kako o vodoopskrbnoj tako i o kanalizacijskoj mreži, a odnose se na lokaciju cjevovoda i objekata na njima (okna, hidranti, ventili, zasuni…) pohranjivali su se na karte različitih mjerila. Da bi se iz njih dobio bilo koji podatak iziskivalo je jako puno vremena a neki se podaci nisu mogli očitati.

To je bio katastar vodova koji nije koristio za izdavanje potrebnih podataka.

Pojačanom izgradnjom vodovodne i kanalizacijske mreže došlo je do potrebe da se podaci koji su dobiveni terenskim uvidom ili iz geodetskih snimaka izvedenog stanja kvalitetnije unesu i obrade.

Korištenjem GIS (geografsko-informacijski sustav) ArcView softvera omogućeno nam je prikupljanje, spremanje, provjera, integracija, upravljanje, analiziranje i prikaz prostornih informacija.

Prednost GIS-a jeste vizualizacija podataka i povezivanje geografskih i atributnih obilježja.

Nema djelatnosti u kojoj se ne može primijeniti GIS.

Djelatnost za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, čime se bavi Sisački vodovod d.o.o., u posljednjih desetak godina intenzivno radi na GIS-u u oba sustava (vodovod i odvodnja).

Shematski prikaz vodoopskrbne mreže

Shematski prikaz kanalizacijske mreže