Osiguranje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju jedna je od osnovnih mjera zaštite zdravlja ljudi, odnosno jedna od općih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, NN 43/09, NN 113/08, NN 43/09, NN 130/17, NN 114/18, NN 47/20, NN 134/20, NN 143/21), a provodi se zaštitom izvorišta vode za  ljudsku potrošnju, pročišćavanjem vode, izgradnjom i održavanjem vodoopskrbnih objekata u ispravnom sanitarno-tehničkom i higijenskom stanju, te ispitivanjem kvalitete vode izvora i zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnoj mreži.

Javni isporučitelj vodnih usluga mora kontinuirano provoditi kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18, NN 16/20) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe  (NN 125/17, NN 39/20). Sisački vodovod d.o.o. ima ovlaštenje za obavljanje djelatnosti ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe. Redovitim ispitivanjem dobivaju se osnovni podaci o kakvoći sirove vode, učinkovitosti  rada postrojenja za obradu vode i kvaliteti vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnoj mreži. Kontrola kvalitete vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnoj mreži provodi se u Kontroli kvalitete vode koja se nalazi na lokaciji u  Sisku sukladno Planu uzorkovanja  (godišnji i tjedni),  kojim su određena mjesta uzorkovanja, učestalost i vrste analiza.

Služba vodoopskrbe i Služba kontrole kvalitete vode primaju i pritužbe građana na kvalitetu vode, nakon čega se pristupa interventnom uzorkovanju i ispiranju cjevovoda, a iste radnje poduzimaju se i nakon sanacije lomova na profilu cjevovoda od i iznad Ø 200.

Fizikalno- kemijski laboratorij

Kvaliteta sirove vode – rijeke Kupe, vode nakon pojedinih faza pročišćavanja i vode u vodospremi Sv. Trojstvo analizira se u laboratoriju na lokaciji pogona u Gornjim Mokricama, Petrinja.

Sukladno čl.16. stavku 1. važećeg  Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ispitivanje vode na  vodocrpilištu na parametre skupine B provodi  se  jedanput godišnje tijekom hidrološke godine, a analizu prema Ugovoru obavlja Zavod za javno zdravstvo Sisačko – moslavačke županije. Na ispitivanje vode na vodocrpilištu na odgovarajući način se primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuje identifikacija vode za ljudsku potrošnju, ali kod tumačenja pojedinačnih parametara ne smije se izjednačavati pojam sirove vode u prirodi i vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu.

Kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, prema županijskom monitoringu, provodi Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, a službene kontrole povremeno provodi i sanitarna inspekcija.

REZULTATI ISPITIVANJA

Godišnji izvještaj o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju za 2022.god.

RH-JIVU-2022_Sisački vodovod

Osnovni fizikalno – kemijski i mikrobiološki parametri sirove vode rijeke Kupe za period od 01.01.2022. do 31.12.2022

Osnovni fizikalno – kemijski i mikrobiološki parametri sirove vode rijeke Kupe za period od 01.10.2022. do 31.12.2022

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za ljudsku potrošnju za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022.god.

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode za ljudsku potrošnju za razdoblje 01.10.2022.-31.12.2022.god.

Ispitni izvještaj – sirova voda – rijeka Kupa – B analiza -2022

Ispitni izvještaj – voda za ljudsku potrošnju – B analiza -2022

Rješenje – odobrenje za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za parametar temperatura u vodi za ljudsku potrošnju

COVID 19_Voda za ljudsku potrošnju

TVRDOĆA VODE

Tvrdoću vode sačinjavaju sve kalcijeve i magnezijeve soli sadržane u vodi i to  ne samo one koje su vezane na ugljičnu kiselinu u obliku bikarbonata već i one koje su vezane na sumpornu, kloridnu, dušičnu i kremičnu kiselinu.

Suma svih tih kalcijevih i magnezijevih soli daje nam ukupnu tvrdoću vode izraženu u mg/l CaO

Tvrdoća vode može se izraziti na više načina, a s ciljem mjerenja i uspoređivanja voda različitih tvrdoća često se koriste stupnjevi tvrdoće (njemački, francuski i engleski). Kod nas je najzastupljeniji njemački stupanj (°nj) koji se definira kao ona tvrdoća vode koja u jednoj litri ima otopljeno 10 mg CaO.

Klasifikacija vode po tvrdoći:

  • 0-4 °nj – jako meka voda
  • 4-8 °nj – meka
  • 8-18 °nj – srednje tvrda voda
  • 18-30 °nj – tvrda voda
  • 30 °nj – jako tvrda voda

Voda za ljudsku potrošnju  iz vodoopskrbnog sustava Sisačkog vodovoda d.o.o. ima vrijednost oko 10,5° -11° nj i spada u srednje tvrde vode (9-18°nj).