HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) je stručan, racionalan i sustavan pristup za analizu i upravljanje biološkim, kemijskim i fizičkim opasnostima u cijelom procesu proizvodnje vode za ljudsku potrošnju.

Sisački vodovod d.o.o. započeo je implementaciju HACCP sustava u veljači 2005. god., a u veljači 2006. god. certifikacijska kuća SGS d.o.o. provela je prosuđivanje Sustava upravljanja zdravstvenom ispravnošću hrane, te je potvrdila da Sisački vodovod d.o.o. zadovoljava zahtjeve norme HACCP Codex Alimentarius za slijedeći opseg aktivnosti: opskrba pitkom vodom, izgradnja i održavanje vodoopskrbnog sustava. Isto je utvrđeno i nadzornim posjetama 2007. god i 2008. god., a u veljači 2009. god. i siječnju 2012. god., nakon trogodišnjeg ciklusa, uspješno su obavljene recertifikacije sustava. Nadzorne posjete u 2010. god. i 2011. god. nisu pokazale nesukladnosti.

Uprava društva je odlučila postojeći sustav upravljanja sigurnošću vode za ljudsku potrošnju  uskladiti sa  zahtjevima norme ISO 22000:2005 te je u siječnju 2013.god. započela implementacija sustava, a po izvršenoj provjeri, 22. travnja 2013. godine, certifikacijska kuća SGS izdaje 05.06.2013. god. Sisačkom vodovodu certifikat ISO 22000:2005. Norma ISO 22000:2005 definira sustav upravljanja sigurnošću hrane koristeći sedam principa HACCP-a (Hazard Analysis and Critical Control Point – analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka) uz dodatne preduvjetne programe kojima se osigurava kvalitetna kontrola u svim dijelovima lanca kojim voda prolazi od izvora do krajnjeg korisnika. Nadzornim posjetama 2014. i 2015. god utvrđeno  je  da sustav upravljanja sigurnošću vode za ljudsku potrošnju odvija u skladu sa zahtjevima norme ISO 22000:2005. Sustav je recertificiran 2016.godine, s nadzornim posjetama 2017. i 2018. godine također je utvrđena sukladnost sa zahtjevima norme ISO 22000:2005.

U rujnu 2018. došlo je do pripajanja Vodoopskrbe Kupa Sisačkom Vodovodu d.o.o. Vodopskrba Kupa također je od 2007. godine  imala uveden HACCP sustav, a tijekom 2011. godine  uskladili su ga s normom ISO 22000:2005. Obzirom na promjene koje donosi važeći Zakon o vodi za ljudsku potrošnju i obvezu prelaska na Plan sigurnosti vode za ljudsku potrošnju sukladno normi HRN EN 15975-2 Sigurnost opskrbe vodom za ljudsku potrošnju – Smjernice za  upravljanje rizikom i krizom – 2.dio : Upravljanje rizikom Društvo će do uspostave Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju  interno ocjenjivati  HACCP sustav u planiranim intervalima, kako bi osigurao neprestanu primjerenost, adekvatnost i učinkovitost. Ocjena će procjenjivati  potrebu promjene HACCP sustava, uključujući sigurnost, politiku i ciljeve.