KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SISKA
„Program otpadnih voda grada Siska“

Ispunivši postavljene uvjete za prioritetno ulaganje, SISAČKI projekt uvršten je na popis Hrvatske IPA strategije za sektor okoliša kao prioritetni projekt koji doprinosi poboljšanju kakvoće vode u rijeci Savi , njenim pritokama i konačno rijeci Dunav.
23.08.2006. godine Grad Sisak potpisao je Mandatno pismo sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), čime se osigurala izrada Studije izvodljivosti za ostvarenje projekta izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Siska, te se krenulo u apliciranje za dobivanje sredstava iz predpristupnog fonda EU i pokretanje provedbe projekta kojim će se osigurati poboljšani standardi gospodarenja vodama u Sisku, čime će se izravno pozitivno utjecati na kvalitetu življenja građana i doprinijeti ukupnom procesu pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji.
Ulaganjem u odvodnju obnovit će se i upotpuniti glavni elementi sustava odvodnje otpadnih voda. Izgradnjom novih kolektora, te građevina na mreži odvodnje, otpadna voda će se usmjeriti prema lokaciji budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, nizvodno od grada. Time će se eliminirati svi dosadašnji ispusti, te zaštiti gradska vodocrpilišta i kupališta. Izgradnjom novih kolektora smanjit će se infiltracija otpadnih voda u podzemlje i prijetnja njegovom zagađenju.
Projekt će također pridonijeti strateškim ciljevima Strategije upravljanja vodama koju je Hrvatski sabor usvojio 15. srpnja 2008. (NN 91/08), poput povećanja razine priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje, izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda . Pored toga, pridonijet će i usklađivanju s pravnom stečevinom EU-a vezanom uz Okvirnu direktivu o vodama i Direktivu o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

CILJEVI PROJEKTA
Glavni ciljevi projekta su sljedeći:
• Poboljšati kakvoću podzemnih voda ispuštanjem otpadne vode pročišćene do zadovoljavajućeg stupnja, a samim time će se očuvati okoliš odnosno lokalne rijeke (Kupa i Sava) i Park prirode Lonjsko polje.
• Unaprijediti i povećati postojeći sustav odvodnje otpadnih voda čime će se omogućiti funkcionalnije upravljanje i povećati broj stanovnika priključenih na sustav odvodnje.
• Omogućiti ispravno funkcioniranje sustava odvodnje za vrijeme obilnih oborina smanjujući rizik od poplave i povezane zdravstvene i ekonomske opasnosti.
• Izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 60.000 ES, čime će se pridonijeti provedbi pravne stečevine EU-a, a osobito Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Odlukom Europske Komisije br. C(2012) 375 od 30.siječnja 2012. godine, Projekt „ Program otpadnih voda grada Siska“ odobren je od strane Europske Komisije, te je prihvaćeno njegovo financiranje iz europskog predpristupnog fonda /IPA/ kroz Operativni program zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj (CCI 2007 HR 16 I PO 003).
Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 32 705 686 € i podrazumijeva slijedeće izvore financiranja:
• udjel bespovratnih sredstava u iznosu od 21 769 037 mil. € /IPA fond/
• udjel nacionalnog sufinanciranja 1 936 649 mil. € /državni proračun RH/
• udjel kroz kredit EBRD-a komunalnom društvu Sisački vodovod d.o.o. u iznosu do 9 000 000 mil.€.

TEHNIČKI OPIS PROJEKTA
Projekt sadrži komponentu odvodnje otpadnih voda, uključujući izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) u gradu Sisku.
Projekt se sastoji od sljedećih glavnih stavaka radova, robe i usluga:
A. Radovi na sustavu javne odvodnje-mreža (ne uključujući prijelaze ispod rijeke):
o Izgradnja/rekonstrukcija 3 crpne stanice za odvodnju otpadnih voda
o Izgradnja/rekonstrukcija 3 retencijska bazena
o Ukupna dužina kolektora za odvodnju otpadnih voda je 8.600 metara i čine je cijevi promjera od Ø 300 mm do 2.000 mm.
B. Radovi na sustavu javne odvodnje (samo prijelazi ispod rijeke):
o Izgradnja kolektora ispod rijeke Kupe za odvodnju otpadnih voda do uređaja za pročišćavanje
C. Radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (treći stupanj pročišćavanja 60000 ES
o Uređaj je predviđen za 60.000 ekvivalent stanovnika (ES), s trećim stupnjem pročišćavanja.
o Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te obrada septičkog mulja s područja koja nisu spojena na kanalizacijski sustav.
D. Nabava opreme:

ᴼ Kombinirano vozilo za usisavanje i ispiranje kanalizacije
ᴼ Kombinirano vozilo za usisavanje kanalizacije
ᴼ Transporno vozilo s opremom za ispitivanje kanalizacije i CCTV /TV oprema/

E. Usluga nadzora nad radovima:
o Ova stavka tiče se nadzora nad ugovorom o izvođenju radova. Nadzor će se obavljati sukladno FIDIC-ovim Uvjetima ugovora i odredbama zakona o građenju.

Program otpadnih voda Sisak