Anja Rajković 19 veljače, 2021

OBAVIJEST O OBVEZI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE SISAČKOG VODOVODA d.o.o.

Sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama ( Narodne novine br. 66/2019) te članku 14. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 11/13 i 23/15, Sisački vodovod d.o.o. objavljuje

 

O B A V I J E S T

O OBVEZI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE SISAČKOG VODOVODA d.o.o.

 

Ovim putem Vas ponovno obavještavamo da je u naseljima Staro Selo, Trnjani i Čakale izgrađen sustav javne vodoopskrbe čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na sustav javne vodoopskrbe.

Nastavno navedenom, obavještavamo i pozivamo sve vlasnike ili druge zakonite posjednike građevina naselja Čakale, koji to do sada nisu učinili, da su kao obveznici priključenja dužni podnijeti zahtjev za priključenje sukladno odredbama članka 14. važeće Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Siska temeljem odredbi članka 55. Zakona o vodnim uslugama ( Narodne novine br. 66/19).

Pozivaju se svi vlasnici ili drugi zakoniti posjednici građevina naselja Staro Selo, Trnjani i Čakale, koji to do sada nisu učinili, da su obvezni priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na sustav javne vodoopskrbe sukladno Odluci o priključenju, a najkasnije do 30. travnja 2021. godine.

Navedeni rok ispunjenja obveze je produžen iz razloga objektivnih problema uzrokovanih katastrofalnim potresom na našem području.

Zahtjev za priključenje podnosi se pisanim putem, na propisanom obrascu Sisačkog vodovoda d.o.o. i to na adresi: Sisački vodovod d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, 44 000 Sisak (Služba obračuna i naplate).

Uz zahtjev obvezni ste priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. Drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za koju se traži priključak (Sisački vodovod d.o.o. će pripremiti obrazac punomoći/suglasnosti)
  2. osobnu iskaznicu.

Ovim putem obavještavamo sve vlasnike ili druge zakonite posjednike građevina naselja Staro Selo, Trnjani i Čakale, koji to do sada nisu učinili, a koji ne podnesu zahtjev za priključenje u ostavljenom roku, da će Sisački vodovod d.o.o., nakon isteka naprijed navedenog roka, izvršiti zatvaranje lokalnog vodovoda koji su do sada koristili, tako da će se opskrba vodom obavljati isključivo putem nove mreže javne vodoopskrbe.

Priključenje i nadzor nad izvedbom priključka obavlja Sisački vodovod d.o.o.

Za sve potrebne informacije, ljubazno Vas molimo da se obratite u Službu odnosa s korisnicima Sisačkog vodovoda d.o.o u Sisku, Obala Ruđera Boškovića 10, na tel. 526-166, fax. 526-172 ili na mail adresu: tajnistvo@sisackivodovod.hr.

 

U Sisku, 19.02.2021.                                                                                                     SISAČKI VODOVOD D.O.O.