Uprava društva

Direktorica

Sanja Mehinović, mag.ing.

Ured Uprave Društva:

Tel. 044/526-177
Fax: 044/526-172
tajnistvo@sisackivodovod.hr

Nadzorni odbor

Bojan Dadasović, predsjednik
Danijel Kljaić, zamjenik predsjednika
Saška Vuković, član
Ivan Jurić, član
Mario Kvakić, član
Goran Koščević, član
Ivica Mikulić, član

Rukovoditelj Sektora ekonomskih poslova
Sandra Divjakinja, dipl.oec.
sandra.divjakinja@sisackivodovod.hr

Voditelj Službe vodoopskrbe
Borislav Bekić, ing.građ.
borislav.bekic@sisackivodovod.hr

Voditelj Službe odvodnje
Predrag Lađević, dipl.ing.met.
predrag.ladjevic@sisackivodovod.hr

Voditelj Službe razvoja
Jasmina Bužinkić, struč.spec.ing.sec.
jasmina.buzinkic@sisackivodovod.hr

Voditelj Službe za proizvodnju vode
Josip Kositer, dipl.ing.stroj.
josip.kositer@sisackivodovod.hr

Organizacijska struktura