ZAKONI

Zakon o vodnim uslugama

Zakon o vodama

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Zakon o kemikalijama

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Opća uredba o zaštiti podataka

Zakon o pravu na pristup informacijama

UREDBE

Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga

Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga

Uredba o uslužnim područjima

Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga

Uredba o visini naknade za zaštitu voda NN 82/2010 , NN 83/2012, NN 151/2013

Uredba o visini naknade za korištenje voda NN 82/2010, NN 83/2012, NN 10/2014

DRŽAVNI PLAN 

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

PRAVILNICI

Pravilnik o provedbi natječaja za zapošljavanje u društvu Sisački vodovod d.o.o

Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/2017, NN 39/2020

Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju NN 64/23

Pravilnik o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju NN 64/23

Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti NN 44/2014

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda NN 3/2011

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 80/2013, NN 43/2014, NN 27/2015, NN 3/2016, NN 26/2020

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta NN 66/2011NN 47/2013

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda NN 1/2011, NN 9/2020

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata NN 9/2020

Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda NN 81/2010

Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda NN 83/2010NN 126/2013

Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda NN 84/2010NN 146/2012

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda NN 83/2010NN 160/2013

PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH I VODNIH GRAĐEVINA

Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2024.g.

Dopune 2.Izmjena programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023.g

02_Prve izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023.g

01_Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023.g.

1. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022.g

2. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. g

Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu

Treće izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu

Druge izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu

Prve izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu

Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu

Prve izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu

Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu

Izvršenje Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu

Druge izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu

Prve izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu

Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu

Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu

ODLUKE

Odluka o prikupljanju i obradi dokumentacije za priključenje na komunalne vodne građevine

Odluka o uvjetima i načinima plaćanja priključka na javnu vodoopskrbu i odvodnju

Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina

Odluka o odvodnji

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Društvu 

Odluka-o-vodnom-redarstvu

Odluka o naknadi za razvoj Općine Sunja

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Grad Sisak)

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Općina Martinska Ves)

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Općina Sunja)