Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15, 69/22)

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Odnosi tijela javne vlasti i korisnika temelje se na suradnji i pružanju pomoći te međusobnom uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Sisačkom vodovodu i to:

 • na adresu Sisački vodovod d.o.o., Obala R. Boškovića 10, 44000 Sisak,
 • na broj faksa: 044/ 526 172;
 • donijeti osobno na Urudžbeni zapisnik Sisačkog vodovoda radnim danom od 8:00 do 13:30 sati
 • na adresu e-pošte:pristupinfo@sisackivodovod.hr
 • osobno usmenim zahtjevom

Službenik za informiranje
Sisačkog vodovoda:
Valentina Rakić
Tel: 044/ 526 166

e-mail: pristupinfo@sisackivodovod.hr

 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Sisački vodovod ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” broj 12/14. i 15/14, 141/22.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određuje se u sljedećem iznosu:

 • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 EUR
 • preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 EUR
 • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 EUR
 • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 EUR
 • elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 EUR
 • elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 EUR
 • elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 EUR za 64 GB, 19,91 EUR za 32 GB,15,93 EUR za 16 GB, 6,64 EUR za 8 GB, 3,98 EUR za 4 GB.
 • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 EUR
 • pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 EUR.

U slučaju da korisnik prava na informaciju ne plati navedeni iznos, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Sisački vodovod d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenoj prema priloženom cjeniku.

Evidencije o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija vode se u skladu s Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Narodne novine 83/14 od 11.7.2014.), Pravilnikom o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine 123/22 od 21.10.2022.) i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu (Narodne novine 20/16 od 4.3.2016.)

Ovdje preuzmite:

Odluka o određivanju službenika za informiranje – Valentina Rakić

Odluka o određivanju službenika za informiranje – Anja Rajković

Obrazac Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje – Josip Matković

Godišnji izvještaj o provedbi ZPPI za 2015.

Godišnji izvještaj o provedbi ZPPI za 2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu